top of page

עדיפות לאומית

עיקרי הדברים

אזורי התעשיה המרחביים של אשקלון הוגדרו לעיניין חוק עידוד השקעות הון במסגרת אזור ׳עדיפות לאומית׳. בשל כך, ליזמים, השוכרים והעובדים ינתנו הטבות שונות כמוגדר בקובץ המצורף:

1.png
2.png
bottom of page